Leveringsvoorwaarden

Alle offertes en orders van Chain Assembly B.V. hebben betrekking op onderstaande leveringsvoorwaarden:

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan Chain Assembly B.V. door de leverancier (hierna te noemen opdrachtnemer)
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te lezen en op te vragen op de website van Chain Assembly (www.chain-assembly.nl) en zullen op verzoek van een ieder kosteloos worden toegezonden.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen prevaleren de algemene voorwaarden van Chain Assembly. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing.
 4. Indien de opdrachtnemer derden inschakelt bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals een onderaannemer, toeleverancier, e.d. zal opodrachtnemer van hen bedingen dat zij eveneens aan deze algemene voorwaarden zullen zijn gebonden.
 5. Indien en voor zover van belang gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Verleggingsregeling Belasting Toegevoegde Waarde.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 | Totstandkoming

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, wij zijn pas gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk nadat wij in geval van een schriftelijke orderbevestiging met de uitvoering daarvan een aanvang hebben gemaakt. Wij zijn aan afspraken of toezeggingen van vertegenwoordigers en agenten slechts dan gebonden nadat ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 3 | Tarieven

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn onze prijzen berekend voor levering netto af fabriek.
 2. Door ons opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op tenminste de door de aanvrager opgegeven aantallen. Bij opdrachten betreffende afwijkende aantallen dan opgegeven in de offerteaanvraag of in de offerte zelf, zijn wij niet aan de opgegeven prijs gebonden. De opgegeven prijzen gelden steeds voor de in de offerte aangegeven periode.
 3. Indien na de datum van aanbieding de prijzen van grondstoffen, salarissen, sociale lasten, energie en overige kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op kostenverhoging als gevolg van maatregelen van de overheid.
 4. Als tijdens het bewerken van de zaken blijkt dat de overeengekomen kwaliteit niet haalbaar is en de verdere uitvoering in overleg met de opdrachtgever beëindigd wordt, dan zijn wij gerechtigd de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft ter zake geen enkel recht op schadevergoeding.
 5. De door ons opgegeven prijzen zijn gesteld in Euro’s en gelden exclusief B.T.W.

Artikel 4 | Betaling

 1. Tenzij een afwijkende schriftelijke overeenkomst is gesloten, dienen alle betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn en te worden verricht zonder enige aftrek of korting en zonder schuldvergelijking.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd de debiteur een rente in rekening te brengen gelijk 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand telt. Indien de facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan en Chain Logistics tot incasso van het verschuldigde bedrag moet overgaan, zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,00
 3. Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van de betalingsverplichting en zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden. Op alle aan ons ter bewerking gestelde goederen hebben wij retentierecht en pandrecht voor al hetgeen wij, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever te eniger tijd te vorderen mochten hebben,
 4. Reclames betreffende prijzen en andere bemerkingen betreffende facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan wij niet gehouden zijn aan deze reclame aandacht te besteden.
 5. Ingeval van (aanvragen van) faillissement od surseance van betaling, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, overlijden of onder curatele stelling van de opdrachtgever, alsmede in geval van conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen en tenslotte indien een bewindvoerder over hem moet worden benoemd, zal de gehele aanneemsom c.q. het restant daarvan in zijn geheel opeisbaar zijn.

Artikel 5 | Verpakking

 1. Indien het voor het vervoer van de goederen noodzakelijk is verzorgen wij het emballagemateriaal dat aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
 2. Specifieke verpakkingswijze, door de opdrachtgever voorgeschreven, kan worden uitgevoerd, met door de opdrachtgever ter beschikking gesteld verpakkingsmateriaal. De meerkosten van de verpakkingswijze wordt door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever draagt de kwaliteitsverantwoordelijkheid voor het door hem ter beschikking gestelde verpakkingsmateriaal.
 3. De noodzakelijkheid van het gebruik van verpakking staat ter onzer beoordeling.

Artikel 6 | Transport

 1. Het transport van de zaken naar onze fabriek en vanaf onze fabriek naar de plaats van bestemming is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het voorgaande is eveneens van toepassing wanneer het transport door ons op verzoek van de opdrachtgever wordt verzorgd. Onder transport is het in- en uitladen van de zaken begrepen. De opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor toezicht en hulp bij het uitladen.
 2. Indien het transport door derden wordt uitgevoerd, zullen wij, in geval ons uit hoofde van beschadiging of vermissing van de goederen, enige vordering op de vervoerder doen toekomen, aan de opdrachtgever alle vorderingen, welke wij tegen de vervoerder zouden kunnen maken, overdragen.

Artikel 7 | Levertijd, levering en risico-overgang

 1. De overeengekomen levertijd geldt bij benadering en is nimmer een fatale termijn, maar zal door ons naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen.
 2. De levertijd gaat in wanneer wij de opdrachtgever te verstrekken gegevens, hulpmiddelen en materialen in ons bezit zijn. Nadat de betreffende zaken onze fabriek hebben verlaten, of wanneer wij de opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed staan, gelden zij als geleverd. Plaats van levering is derhalve onze fabriek, ook als franco verzending is overeengekomen. Indien de levering in gedeelten geschiedt gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd.
 3. In geval van wijziging van de opdracht zal de levertijd dienovereenkomstig worden aangepast.
 4. Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer tegenover ons recht kunnen doen gelden op schadevergadering, ontbinding der overeenkomst of niet-nakomen van enige verplichting, welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
 5. Ingeval van overschrijding van de levertijd wegens niet toerekenbare tekortkoming, worden onder niet-toerekenbare tekortkoming mede begrepen alle omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, zowel onvoorzien als reeds voorzien ten tijde van het verlenen van de opdracht, waardoor de productie stagneert of zelfs geheel stil komt te liggen.
 6. De zaken worden geleverd “af fabriek”. Ten aanzien van de overeengekomen levertijd worden zij geacht te zijn geleverd Algemene voorwaarden Chain Assembly B.V. zodra zij ter verzending gereed liggen en wij de opdrachtgever daarvan kennis hebben gegeven.
 7. Zodra de zaken als geleverd gelden in de zin van punt 7.6 hierboven vermeld, draagt de opdrachtgever het risico van het verloren gaan van de zaken en van alle directe en/of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden terzake. Artikel

Artikel 8 | Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij ervoor in, dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de door ons geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.
 2. Deze garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de door ons uitgevoerde werkzaamheden
 3. Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen , geldt bij serie- en massaopdrachten een betaald uitvalpercentage van 3%. Vaststelling van het uitvalpercentage geschiedt door vergelijking van enerzijds het totaal van de door ons bewerkte aantallen en anderzijds het totaal van de door de opdrachtgever als afgekeurd gemelde en aan ons retour gestuurde aantallen, beide berekend over dezelfde periode.
 4. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering of reclames wegens kennelijke gebreken moeten ons schriftelijk binnen 8 dagen na levering der zaken worden medegedeeld, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting vervalt. Deze garantieverplichting vervalt eveneens, indien de zaken verder bewerkingen, montage of controle hebben ondergaan.
 5. Indien echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering uiterlijk bij deze beproeving of keuring plaats te vinden.
 6. De garantie geldt niet in die gevallen waarin klachten van de opdrachtgever het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan ons verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken, dan wel door ons is verzocht en ook niet in die gevallen dat voor handhaving van aangegeven maten het benodigde gereedschap niet, niet tijdig of niet volledig ter beschikking is gesteld.
 7. De garantie geldt eveneens niet in die gevallen waarin het grondmateriaal kwalitatief onvoldoende is om door het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden het door de opdrachtgever beoogde eindresultaat te behalen.
 8. Door ons wordt geen ingangscontrole uitgevoerd. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden, welke het gevolg zijn van gebreken aan het materiaal en/of de onderdelen bij toelevering, noch voor de hoeveelheden of aantallen daarvan.
 9. De juistheid van de gevraagde bewerking is altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij door ons de gevraagde bewerking vooraf schriftelijk is geadviseerd. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het overeengekomen (factuur) bedrag van de desbetreffende opdracht of overeenkomst. Indien de opdrachtgever afwijkt van het door ons gegeven advies, geschiedt de bewerking eveneens voor zijn rekening en risico.
 10. Indien door de opdrachtgever wordt aangetoond, met inachtneming van hetgeen hierboven en verder in het artikel is vermeld, dat wij de aan ons opgedragen werkzaamheden niet in overeenstemming met de door ons geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen kwaliteitseisen hebben uitgevoerd, dan zijn wij uitsluitend gehouden de zaken eenmalig opnieuw en kosteloos te bewerken.
 11. Ten aanzien van zaken en materialen, ons toegeleverd door onderleveranciers, zijn wij, onverminderd hetgeen in dit artikel is gesteld, niet tot enige garantie gehouden dan die, welke wij van de onderleverancier hebben gekregen.

Artikel 9 | Schade

 1. In aanvulling op artikel 7.7 is ook schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van de verpakking voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de opdrachtgever niet (tegen betaling) zijn afgenomen, of niet kunnen worden afgenomen, staan de zaken gedurende een periode van drie maanden te zijner beschikking, opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Neemt de opdrachtgever na hiertoe schriftelijk te zijn gesommeerd de zaken na verloop van de in lid 9.2 bedoelde periode nog niet af, dan zijn wij gerechtigd ofwel de zaken voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan de opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan ons toekomende vordering, rente vanaf vervaldag, opslagkosten en verkoopkosten daaronder begrepen, dan wel de zaken te (doen) vernietigen, afhankelijk van de aard der zaken en de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. In het laatste geval zijn de kosten van (eventueel van overheidswege voorgeschreven) vernietiging voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien wij overeenkomstig lid 9.3 wensen over te gaan tot verkoop dan wel vernietiging van zaken, gaan wij hiertoe niet over alvorens de opdrachtgever schriftelijk tenminste één week van te voren van ons voornemen op de hoogte te hebben gebracht.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde geldt de voldoening aan onze garantie als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten.
 2. Op grond van het gestelde in punt 1 van dit artikel zijn wij derhalve niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, o.a. wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of grotendeels onbruikbaar worden of blijken van die zaken, benadeling van bedrijfsbelangen hetzij direct of indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat een en ander te verwijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds. In dit verband zijn bij ons slechts die ondergeschikten gelijk te stellen, die handelen overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies.
 3. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen, welke derden in verband met de tussen de opdrachtgever en ons gesloten overeenkomst, tegen ons geldend zou kunnen maken uit hoofde van voorvallen, daden of nalatigheid, waarvoor wij in het bovenstaande sub 1 en 2 niet aansprakelijk zijn. Onder deze vrijwaring zijn eventueel inbreuken op octrooien, licenties, patenten, merken van derden en andere inbreuken op intellectuele- of industriele eigendom begrepen, voor zover deze betrekking hebben op aan ons door de opdrachtgever aangeleverde zaken en materialen en/of door de opdrachtgever voorgeschreven werkinstructie.
 4. Het is de opdrachtgever bekend, dat de zaken van derden, welke zich in verband met het opgedragen werk onder onze berusting bevinden, niet door ons zijn verzekerd. Met inachtneming van het vrenstaande sub 1 en 2 is de opdrachtgever gehouden ons te vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden ingeval van beschadiging of verloren gaan van die zaken. Algemene voorwaarden Chain Assembly B.V.

Artikel 11 | Gereedschappen

 1. Gereedschappen en hulpmiddelen, welke wij hebben vervaardigd of door derden hebben doen vervaardigen als zijnde noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, blijven ons eigendom, ook al zijn de kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor knowhow, enz welke door ons al dan niet in samenwerking met de opdrachtgever is ontwikkeld.

Artikel 12 | Toerekenbare tekortkoming en annulering

 1. In alle gevallen van toerekenbare tekortkoming zijdens de opdrachtgever is deze boven en behalve de wettelijke vergoeding van schade, kosten en interessen, gehouden tot vergoeding van de door ons gemaakte redelijke kosten van rechtskundige bijstand, vervoer, taxatie en adviezen van deskundigen.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door ons al dan niet op termijn gekochte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen, over te nemen. Bij annulering van de kant der opdrachtgever is deze tevens verschuldigd winstderving aan ons te vergoeden met een minimum van 15% van de overeengekomen prijs die wij in rekening gebracht zouden hebben zonder annulering. De opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen als gevolg van annulering van de opdracht.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en domiciliekeuze

 1. Ten aanzien van al onze overeenkomsten is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa, van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s Hertogenbosch.
 3. Indien de opdrachtgever een vertaalde versie van deze Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden heeft ontvangen en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, zullen de Nederlandse Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden prevaleren. Depot: Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbanh te ’s Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.